นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1. บทบัญญัติทั่วไป

นโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายกำหนดขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ PariMatch Gambling Thai ดำเนินการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้ดำเนินการ)
1.1. ผู้ดำเนินการกำหนดเป็นเป้าหมายและเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดสำหรับการดำเนินกิจกรรมของตนการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนและพลเมืองและเสรีภาพในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเขารวมถึงการปกป้องสิทธิในความเป็นส่วนตัวความลับส่วนตัวและครอบครัว
1.2. นโยบายของผู้ประกอบการนี้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้ – นโยบาย) ใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ประกอบการสามารถได้รับเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ http://parimatch-gambling-thai.net/

2. แนวคิดพื้นฐานที่ใช้ในนโยบาย

2.1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ – การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2.2. การปิดกั้นข้อมูลส่วนบุคคล – การยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว (ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อชี้แจงข้อมูลส่วนบุคคล)
2.3. เว็บไซต์ – ชุดของวัสดุกราฟิกและข้อมูลตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามที่อยู่เครือข่าย http://parimatch-gambling-thai.net/;
2.4. ระบบข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล – ชุดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการทางเทคนิคเพื่อให้มั่นใจในการประมวลผล
2.5. Depersonalization ของข้อมูลส่วนบุคคล – การกระทำอันเป็นผลมาจากการที่ไม่สามารถระบุได้โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมการเป็นของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เฉพาะหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ
2.6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล – การดำเนินการใด ๆ (การดำเนินการ) หรือชุดของการดำเนินการ (การดำเนินการ) ที่ดำเนินการโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติหรือไม่ใช้เครื่องมือดังกล่าวกับข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการรวบรวมการบันทึกการจัดระบบการสะสมการจัดเก็บการชี้แจง (การอัปเดตการเปลี่ยนแปลง) การแยกข้อมูล การใช้การถ่ายโอน (การแจกจ่ายการจัดหาการเข้าถึง) การทำให้เป็นส่วนตัวการปิดกั้นการลบการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
2.7. ผู้ดำเนินการ – หน่วยงานของรัฐหน่วยงานเทศบาลนิติบุคคลหรือบุคคลอิสระหรือร่วมกับบุคคลอื่นที่จัดระเบียบและ (หรือ) ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนกำหนดวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลองค์ประกอบของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะดำเนินการการกระทำ (การดำเนินการ) ที่ดำเนินการ ด้วยข้อมูลส่วนบุคคล
2.8. ข้อมูลส่วนบุคคล – ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้ใช้เฉพาะหรือระบุตัวตนได้ของเว็บไซต์ http://parimatch-gambling-thai.net/;
2.9. ผู้ใช้ – ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ http://parimatch-gambling-thai.net/;
2.10. การให้ข้อมูลส่วนบุคคล – การกระทำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลบางคนหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม
2.11. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล – การกระทำใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังกลุ่มบุคคลที่ไม่ จำกัด (การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล) หรือเมื่อทำความคุ้นเคยกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลไม่ จำกัด จำนวนรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในสื่อการโพสต์ข้อมูลและเครือข่ายโทรคมนาคมหรือการให้การเข้าถึง ไปยังข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีอื่นใด
2.12. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน – การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังดินแดนของรัฐต่างประเทศไปยังหน่วยงานของรัฐต่างประเทศไปยังบุคคลต่างชาติหรือนิติบุคคลต่างประเทศ
2.13. การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล – การกระทำใด ๆ อันเป็นผลมาจากการที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกทำลายโดยไม่สามารถเพิกถอนได้โดยไม่สามารถกู้คืนเนื้อหาของข้อมูลส่วนบุคคลในระบบข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้และ (หรือ) ผู้ให้บริการข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นสาระสำคัญจะถูกทำลาย

3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ของผู้ใช้

3.1. ชื่อเต็ม;
3.2. ที่อยู่อีเมล;
3.3. หมายเลขโทรศัพท์;
3.4. ปีเดือนวันที่และสถานที่เกิด
3.5. รูปถ่าย;
3.6. ไซต์นี้ยังรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชม (รวมถึงคุกกี้) โดยใช้บริการสถิติทางอินเทอร์เน็ต (Yandex Metrica และ Google Analytics และอื่น ๆ )
3.7. ข้อมูลข้างต้นต่อจากนี้ในเนื้อหาของนโยบายจะรวมเข้าด้วยกันโดยแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.1. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้คือเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบโดยการส่งอีเมล ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลและ / หรือวัสดุที่มีอยู่บนเว็บไซต์
4.2. นอกจากนี้ Operator ยังมีสิทธิ์ที่จะส่งการแจ้งเตือนของผู้ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ข้อเสนอพิเศษและกิจกรรมต่างๆ

4.3. ข้อมูลผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตนที่รวบรวมโดยใช้บริการสถิติทางอินเทอร์เน็ตใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำของผู้ใช้บนไซต์ปรับปรุงคุณภาพของไซต์และเนื้อหา

5. พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

5.1. ผู้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้กรอกและ / หรือส่งโดยอิสระผ่านแบบฟอร์มพิเศษที่อยู่บนเว็บไซต์ http://parimatch-gambling-thai.net/ ด้วยการกรอกแบบฟอร์มที่เหมาะสมและ / หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเขาไปยังผู้ดำเนินการแสดงว่าผู้ใช้ยอมรับนโยบายนี้
5.2. ตัวดำเนินการประมวลผลข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้ใช้หากได้รับอนุญาตในการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ (เปิดใช้งานการจัดเก็บคุกกี้และการใช้เทคโนโลยี JavaScript)

6. ขั้นตอนการรวบรวมจัดเก็บถ่ายโอนและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลโดย Operator นั้นได้รับการรับรองผ่านการใช้มาตรการทางกฎหมายองค์กรและทางเทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายปัจจุบันในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
6.1. ผู้ปฏิบัติงานรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อยกเว้นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
6.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะไม่ถูกถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายปัจจุบัน
6.3. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องผู้ใช้สามารถอัปเดตข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างอิสระโดยส่งการแจ้งเตือนไปยัง Operator ตามที่อยู่อีเมลของ Operator [email protected] ที่ระบุว่า “กำลังอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล”
6.4. ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ จำกัด ผู้ใช้สามารถเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาโดยส่งการแจ้งเตือนไปยัง Operator ทางอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการ [email protected] โดยระบุว่า “การถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”

7. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน

7.1. ก่อนที่จะเริ่มการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนผู้ประกอบการต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารัฐต่างประเทศซึ่งเป็นดินแดนที่ควรจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้การคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อถือได้
7.2. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนในดินแดนของรัฐต่างประเทศที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเขาข้ามพรมแดนและ / หรือการดำเนินการตามข้อตกลงที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา

8. บทบัญญัติสุดท้าย

8.1. ผู้ใช้สามารถรับคำชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้โดยติดต่อ Operator ทางอีเมล [email protected]
8.2. เอกสารนี้จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน นโยบายมีผลไม่มีกำหนดจนกว่าจะถูกแทนที่ด้วยเวอร์ชันใหม่
8.3. นโยบายฉบับปัจจุบันมีให้บริการฟรีทางอินเทอร์เน็ตที่ http://parimatch-gambling-thai.net/privacy